Feedback

Exponentialfunktioner

För detta kapitel behöver du vara bekant med kraftvektorer och hur dessa kan förflyttas, samt vad jämvikt innebär.

Exponentialfunktioner kan skrivas på formen $y = a^x$ där a är basen och x är exponenten. Basen måste vara ett tal som är större än noll och skiljd från 1. Exponenten kan vara ett vilket som helst tal, inklusive heltal, decimaltal eller bråktal.

Exponentiella funktioner är en av de tre grundläggande typerna av funktioner, tillsammans med linjära och kvadratiska funktioner. De är kända för att ha en kurva som ökar eller minskar snabbt, beroende på om basen är större än eller mindre än 1.

En av de viktigaste egenskaperna hos exponentiella funktioner är deras egenskap att multiplicera snabbt, eftersom exponenten ökar så ökar också värdet av funktionen. Detta gör dem lämpliga för att beskriva fenomen som tillväxt och avkastning.

Exponentiella funktioner har också en annan viktig egenskap som kallas för inverterbarhet. Det betyder att om man tar logaritmen av båda sidor av ekvationen $y = a^x$, så kommer x att flyttas till en exponent och y till basen. Detta gör det möjligt att använda exponentiella funktioner för att lösa problem som handlar om inverterade proportioner.

Exponentiella funktioner kan också skrivas i en annan form, $y = ab^x$ där a är en konstant och b är basen. Denna form är användbar när man ska rita grafer för exponentiella funktioner eftersom det gör det enklare att hitta x-interceptet (där grafen skär x-axeln).

Exponentiella funktioner är också kända för att ha ett speciellt värde, som kallas för e, som är basen i naturlig logaritm. e är ungefär 2,718 och används ofta i matematiska beräkningar och kallas vanligtvis for Eulers tal.

Sammantaget är exponentiella funktioner en viktig typ av funktioner med många användningsområden. De är kända för deras snabba multiplicering och inverterbarhet, och är användbara för att beskriva fenomen som tillväxt och avkastning.

Liten sammanfattning om exponentialfunktioner

  • Definitionsmängden för exponentialfunktioner är alla reella tal.
  • Exponentialfunktioner är inte linjära funktioner, utan dess derivata ändras hela tiden.
  • Funktionen $a^x$ är sin egen derivata. Det vill säga $f′(x)=a^x$
  • Exponentialfunktioner med basen a>1 ökar snabbare och snabbare ju mer x ökar, funktioner för x mellan 0 och 1 ökar långsammare när x ökar.
  • Exponentialfunktioner används ofta när man ska beskriva ökning i population, bakterietillväxt eller radioaktivt avfall.

Gör dessa tester för att se om du har förstått teorin!

En exponentialfunktion är


Välj det felaktiga alternativet
Teori för Matematik 2

Vi använder cookies på vår webbplats för ett antal syften, inklusive prestanda, funktionalitet och analys.
Lär dig mer om Pluggies använding av cookies.

Godkänn alla Godkänn nödvändiga