Feedback

Upphovsrättspolicy

 

Vi på Pluggie respekterar andras immateriella rättigheter och strävar efter att erbjuda en plattform som inte innehåller något som strider mot dessa rättigheter. Vårt användaravtal kräver att information som läggs upp av medlemmar är riktig, lagenlig och inte strider mot tredje parters rättigheter. För att arbeta mot dessa mål erbjuder Pluggie en process för att skicka in klagomål gällande innehåll som lagts upp av våra medlemmar. Vår policy och vårt förfaringssätt beskrivs och/eller hänvisas till i avsnitten som följer.

Oavsett om vi inaktiverar tillgången till eller tar bort innehåll kan Pluggie göra ett försök att i god tro vidarebefordra den skriftliga aviseringen, inklusive klagandens kontaktuppgifter, till medlemmen som lagt upp innehållet och/eller vidta andra rimliga åtgärder för att meddela medlemmen om att Pluggie har mottagit ett klagomål gällande ett påstått brott mot immateriella rättigheter eller andra innehållsbrott. Det är även vår policy att under lämpliga omständigheter inaktivera och/eller avsluta medlemmens konton eller grupper som strider mot eller upprepade gånger har stridit mot andras rättigheter eller som på andra sätt lägger upp olagligt innehåll.

Vänligen observera att meddelanden och svar som du skickar in måste vara sanningsenliga och framläggas under ed. Ett falskt meddelande eller svar kan leda till personligt ansvarsbeläggande. Du kan därför vilja söka rättsrådgivning innan du framlägger ett meddelande eller svar.

I händelse av ovan kan du oss tillhanda en skriftlig utgåva som innehåller:

  1. en elektronisk eller fysisk signatur tillhörande en person med behörighet att agera å upphovsrättsägarens vägnar;
  2. en beskrivning av det upphovsrättsskyddade materialet som i anspråket anses vara kränkt;
  3. en beskrivning som specificerar var på vår webbplats det påstått regelbrottsliga materialet finns;
  4. Din e-postadress, din postadress och/eller telefonnummer;
  5. ett uttalande där du uttrycker att du i god tro anser att innehållet inte har behörighet från upphovsrättsägaren, dennas företrädare eller lagen;
  6. ett uttalande där du under ed uttrycker att informationen i ditt meddelande är riktig och att du är upphovsrättsägaren eller har behörighet att agera å dennas vägnar.

Skulle du istället vilja fylla i ett av våra formulär så finns en länk här

 

 

 

Artikeln uppdaterades senast 1 november 2021 kl 10:38

Vi använder cookies på vår webbplats för ett antal syften, inklusive prestanda, funktionalitet och analys.
Lär dig mer om Pluggies använding av cookies.

Godkänn alla Godkänn nödvändiga