Feedback

Volym och densitet. Hur fungerar det?

Kort och gott kan man säga att densitet är massan av en volym, eller hur tätt ett ämne är. Massa per volymenhet! Vi håller oss till de enkla fallen med homogena ämnen.

Densitet betäcknas med $\rho$ och uttalas [Rå]

$\rho = \frac{m}{V}, \left [ \frac{kg}{m^3} \right ]$

m = massa

V= volym

Densiteten hos ett ämne beror av tryck och temperatur, vilket medför att vätskor och fasta objekt inte påverkar alls lika mycket som gaser, där skillnaden är mycket större. Ett ämne med hög densitet är mycket tätt och kommer att väga mer per volymenhet.

Exempel:

Vatten har densitet $1 \cdot 10^3 kg/m^3$. Ett ämne som har lägre densitet kommer att lägga sig ovanpå och flyta. Ett annat tyngre ämne, grus som har densiteten $2.3 \cdot 10^3 kg/m^3$ kommer som bekant att sjunka. 

Exempel 2:

Ett vanligt experiment är att mäta volym med vatten. Det utförs genom att först mäta vattennivån och sedan sänka ned ett föremål i till exempel vatten, föremålet ska vara helt täckt. Väg systemets vikt före & efter. Det tunga föremålet trycker undan vattnet som fortfarande ryms inom behållaren och således ökar vattennivån. Mät skillnaden. Eftersom vi vet densiteten på vatten kan vi räkna hur mycket volym vatten som har "tryckts bort". Denna volym vatten är ju exakt lika stor som den volym av föremålet.

Displacement (fluid) - Wikipedia

Överkurs

Inversen till densitet är volymitet.Teori för Fysik 1

Vi använder cookies på vår webbplats för ett antal syften, inklusive prestanda, funktionalitet och analys.
Lär dig mer om Pluggies använding av cookies.

Godkänn alla Godkänn nödvändiga